Salmon/Sake

Salmon/SakeOne of the five Sashimi Series prints. Yum!

Image Size: 10″ x 11″